Zaznacz stronę

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Human Partner Sp. z o.o.

 

Administrator danych osobowych

„Administratorem” Pani/Pana danych osobowych (adres e-mail, imię, nazwisko) jest Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hercena 3-5, 50-453 Wrocław.

Dane kontaktowe Administratora

– e-mail: zgody@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: ul. Hercena 3-5, 50-453 Wrocław

Cele i podstawy przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych/marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) („zgoda osoby, której dane dotyczą”) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („uzasadniony interes prawny administratora”, która to podstawa jest samodzielną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych i nie jest wymagana zgoda. Motyw (47) Preambuły RODO stanowi, że „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.”).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Human Partner zawarła umowę na świadczenie usług niezbędnych do prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną. Dane osobowe (imię, adres e-mail) nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu odwołania zgód, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania, np. w celu spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  marketingiem bezpośrednim.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przesyłanie Państwu informacji przez Human Partner za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja w sprawie profilowania

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w systemach informatycznych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzji bez udziału człowieka) oraz profilowania.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w tym w serwisach www Human Partner zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://humanpartner.pl/polityka-prywatnosci/

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Stermedia

Administrator danych osobowych

„Administratorem” Pani/Pana danych osobowych (adres e-mail, imię, nazwisko) jest Stermedia 13
ul. Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław.

Dane kontaktowe Administratora

– e-mail: hello@stermedia.ai

– adres do korespondencji: Stermedia 13 ul.Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych/marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) („zgoda osoby, której dane dotyczą”) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („uzasadniony interes prawny administratora”, która to podstawa jest samodzielną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych i nie jest wymagana zgoda. Motyw (47) Preambuły RODO stanowi, że „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.”).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Stermedia zawarła umowę na świadczenie usług niezbędnych do prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną. Dane osobowe (imię, adres e-mail) nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu odwołania zgód, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania, np. w celu spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  marketingiem bezpośrednim.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przesyłanie Państwu informacji przez Stermedia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja w sprawie profilowania

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w systemach informatycznych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzji bez udziału człowieka) oraz profilowania.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w tym w serwisach www Stermedia zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://stermedia.ai/privacy-policy/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w szczególności autor może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.